12 มิถุนายน 2552

ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย "ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต"

โครงการประกวดภาพถ่ายด้วยระบบดิจิทัล ครั้งที่ 4

โครงการประกวดภาพถ่ายด้วยระบบดิจิทัล ครั้งที่ 4 "ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต" ในโอกาสครบรอบ 200 ปี ชาลส์ ดาร์วิน นักธรรมชาติวิทยา ผู้ค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ขอเชิญ ครู นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งภาพถ่ายระบบดิจิทัลเข้าประกวด ในหัวข้อ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

ลักษณะของภาพที่ส่งเข้าประกวด
สิ่งมีชีวิตต่างๆได้แก่ คน สัตว์ พืช ตลอดไปจนถึงเห็ด รา ฯลฯ

กำหนดรับภาพ
1 พฤษภาคม 30 กรกฏาคม 2552 (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

สถานที่รับภาพ
สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (เขียนวงเล็บมุมซองว่า ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด)

ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 2408 โทรสาร 0-2391-7261
หรือทาง E-mail: vtinn@ipst.ac.th, pphua@ipst.ac.th, tkuml@ipst.ac.th

http://www.ipst.ac.th/digitalphotocontest/